STANOVY

spolku „Soubor valašských písní a tanců Kyčera, z.s.“


1. Název a sídlo spolku

1.1 Spolek se nazývá: Soubor valašských písní a tanců Kyčera, z.s. (dále jako „soubor“, „SVPT Kyčera“ nebo „spolek“)
1.2 Sídlo spolku je na adrese: Halenkov 535, Halenkov, 756 03
1.3 Spolek je zapsán v rejstříku spolků vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 1837.
1.4 IČO spolku je 45211418.


2. Účel a činnosti spolku

2.1 Účelem SVPT Kyčera je navazovat na kulturní dědictví a tradice regionu Valašska, rozvíjet valašský folklor v regionu Horního Vsacka, v obci Halenkov, zachovávat staré zvyky a obyčeje a předávat je dalším generacím.
2.2 Činnosti spolku jsou:
- udržovaní, šíření a prezentace folklorních tradic a obyčejů,
- rozvoj spolupráce mezi regionálními spolky a soubory,
- prezentace lidové tradice v České republice i zahraničí,
- zvyšovaní popularity folkloru,
- spolupráce s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou činností v České republice i v zahraničí a zastupování zájmů členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,
- mimoškolní výchova dětí a mládeže v oblasti lidových tradic,
- pořádání vystoupení, besed, výstav, koncertů, výukových pobytů apod.,
- vyhledávání spolupořadatelů, sponzorů a podporovatelů svých činností.


3. Členství

3.1 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá osoba starší 3 let na základě písemné přihlášky.
3.2 Členy spolku jsou:
- „Řádní členové“: fyzické osoby starší 18-ti let,
- „Nezletilí členové“: fyzické osoby mladší 18-ti let,
- „Čestní členové“.
3.3 Členství v SVPT Kyčera vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena rozhoduje Předseda na základě podané písemné přihlášky. U nezletilých musí být k přihlášce přiložen souhlas zákonného zástupce.
3.4 Členové spolku jsou povinni pravidelně přispívat na činnost spolku členským poplatkem, jehož výši a splatnost stanovuje Členská schůze, na základě potřeb spolku. Členská schůze může v odůvodněných případech rozhodnout o zproštění povinnosti člena platit členský poplatek. Členský poplatek nejsou povinni platit Řádní a Čestní členové.
3.5 Členství zaniká:
a) vystoupením člena, učiněným v písemné nebo ústní formě,
b) vyloučením, přičemž o vyloučení rozhoduje Členská schůze,
c) prodlením člena se zaplacením členského poplatku více než dva měsíce po jeho splatnosti, pokud nerozhodne Členská schůze jinak,
d) úmrtím člena,
e) zrušením spolku.
3.6 Nezletilí členové
3.6.1 Nezletilí členové tvoří Dětskou taneční a hudební složku. Dětská taneční a hudební složka je rozdělena do věkových a výkonnostních kategorií, o kterých rozhoduje Členská schůze.
3.6.2 Hudební složkou souboru je cimbálová muzika Portáš, která zařizuje doprovod taneční složce nebo vystupuje samostatně.
3.6.3 Nezletilí členové nemohou být členy žádného z orgánů spolku. Jejich zájmy hájí Zástupce rodičů.


4. Práva a povinnosti členů

4.1 Všichni členové spolku mají právo:
a) aktivně se účastnit činnosti SVPT Kyčera,
b) účastnit se všech akcí pořádaných souborem,
c) reprezentovat soubor doma i v zahraničí,
d) užívat zapůjčené krojové vybavení a hudební nástroje,
e) obracet se na orgány spolku s připomínkami,
f) ukončit členství na základě písemného nebo ústního odhlášení.
4.2 Řádní a Nezletilí členové spolku mají povinnost:
a) dodržovat stanovy,
b) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
c) aktivně se podílet na činnosti spolku,
d) účastnit se zkoušek souboru,
e) řádně pečovat o svěřené krojové součásti, rekvizity, udržovat je v čistotě a v použitelném stavu,
f) řádně pečovat o hudební nástroje a veškeré příslušenství k nástrojům, udržovat je v použitelném stavu,
g) včasně uvědomit vedoucí o případném poškození svěřených předmětů a zajistit patřičnou náhradu,
h) nepůjčovat svěřené krojové vybavení a hudební nástroje třetím osobám, pokud Předseda nerozhodne jinak,
i) při ukončení členství vrátit spolku veškerý zapůjčený majetek spolku,
j) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
k) dodržovat kázeň a bezpečnost při činnostech spolku.
4.3 Čestní členové mají povinnost
a) dodržovat stanovy,
b) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
c) řádně pečovat o svěřené krojové součásti, rekvizity, udržovat je v čistotě a v použitelném stavu,
d) řádně pečovat o hudební nástroje a veškeré příslušenství k nástrojům, udržovat je v použitelném stavu,
e) včasně uvědomit vedoucí o případném poškození svěřených předmětů a zajistit patřičnou náhradu,
f) nepůjčovat svěřené krojové vybavení a hudební nástroje třetím osobám, pokud Předseda nerozhodne jinak,
g) při ukončení členství vrátit spolku veškerý zapůjčený majetek spolku,
h) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
i) dodržovat kázeň a bezpečnost při činnostech spolku.
4.4 Nezletilí členové mají kromě výše uvedeného rovněž povinnost platit řádně a včas členské poplatky.


5. Orgány spolku

5.1 Orgány spolku jsou:
 Členská schůze
 Předseda spolku
 Místopředseda spolku
 Kontrolní komise
5.2 Členská schůze
5.2.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni Řádní členové spolku.
5.2.2 Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává k zasedání Předseda spolku prostřednictvím elektronické pozvánky, a to minimálně 3 dny před jeho konáním. Z každého zasedání je vyhotoven zápis.
5.2.3 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
5.2.4 Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
5.2.5 Do působnosti Členské schůze náleží zejména:
a) volba předsedy spolku,
b) volba místopředsedy spolku,
c) schvalování výsledku hospodaření spolku,
d) rozhodování o změně stanov spolku,
e) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
g) další činnosti stanovené těmito stanovami.
5.2.6 Členská schůze volí následující funkcionáře spolku:
- Umělecký vedoucí souboru – odpovídá za choreografii a dramaturgii,
- Krojový hospodář – odpovídá za údržbu krojů, za jejich vydávání a vracení,
- Vedoucí zpěvu a muziky – odpovídá za chod cimbálové muziky Portáš a nácvik zpěvu,
- Organizační vedoucí – odpovídá za veškerou organizaci a management,
- Asistent/Asistenti souboru uměleckého vedoucího,
- Pokladník – vede ekonomickou agendu spolku a odpovídá za řádné vedení účetnictví nebo jiné obdobné evidence předepsané zákonem
- Zástupce/Zástupci rodičů – hájí zájmy Nezletilých členů spolku.
5.3 Statutární orgán
5.3.1 Statutárním orgánem spolku je Předseda. Statutární orgán spolku je individuální.
5.3.2 Předseda zastupuje spolek samostatně.
5.3.3 Předseda je volen Členskou schůzí z Řádných členů spolku. Funkční období Předsedy je čtyřleté. Pokud není před skončením funkčního období Předsedy zvolen nový Předseda na další funkční období, prodlužuje se funkční období Předsedy o další 4 roky.
5.3.4 V případě nepřítomnosti Předsedy zastupuje spolek Místopředseda spolku. Místopředseda je volen Členskou schůzí spolku z Řádných členů spolku. Jeho funkční období je čtyřleté. Pokud není před skončením funkčního období Místopředsedy zvolen nový Místopředseda na další funkční období, prodlužuje se funkční období Místopředsedy o další 4 roky.
5.4 Kontrolní komise
5.4.1 Kontrolní komise je kontrolní orgán souboru, který má tři členy.
5.4.2 Členové Kontrolní komise jsou voleni Členskou schůzí na čtyřleté období. Pokud není před skončením funkčního období Kontrolní komise zvolena nová Kontrolní komise na další funkční období, prodlužuje se funkční období Kontrolní komise o další 4 roky.
5.4.3 Členové Kontrolní komise nemusí být zároveň členy spolku.
5.4.4 Členství v kontrolní komisi není slučitelné se členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora spolku.
5.4.5 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán spolku.


6. Zásady hospodaření spolku

6.1 Finanční prostředky souboru jsou získávány z pravidelných členských poplatků, příjmů dosahovaných v souvislosti s vlastní činností souboru a z finančních příspěvků od jiných organizací, sponzorů nebo mimořádných příspěvků členů souboru.
6.2 Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním kontě, s kterým disponuje Předseda spolku, přičemž podpisové právo má Předseda spolku, případně Místopředseda spolku. O dispozičním právu rozhoduje Členská schůze.
6.3 Z bankovního konta jsou hrazeny náklady na činnost souboru.
6.4 Vedle bankovního konta vede Pokladník peněžní deník finančních prostředků v hotovosti na pokladně souboru.
6.5 Finanční prostředky jsou vynakládány na činnost souboru, což je zejména nákup materiálu pro činnost, nákup krojových součástek, úhrada cestovného, účastnických poplatků za semináře folklórního charakteru, úhrada celosouborových akcí včetně recipročních, udržování letní táborové základny včetně nákladů spojených s letním táborem, mimořádné odměny členů. Finanční prostředky jsou dále využívány k úhradě příspěvků v celostátních organizacích a dalších nákladů spojených s činností. O účelu a rozsahu výdajů souboru rozhoduje Členská schůze.
6.6 Kontrola hospodaření probíhá 1x ročně a je prováděna Kontrolní komisí.


7. Závěrečná ustanovení

7.1 Soubor zaniká sloučením s jinou právnickou osobou, dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
7.2 Tyto stanovy byly schváleny na zasedání Členské schůze, konané dne 18.12.2015, nabývají účinnosti tímto dnem a zcela nahrazují stanovy souboru přijaté dříve.